Verlofregeling

Extra Verlof
In verband met de verscherpte regelgeving met betrekking tot verlof buiten de reguliere schoolvakanties en de controle daarop, vragen wij u de richtlijnen voor dit extra verlof goed door te lezen. Er worden de laatste tijd steeds meer aanvragen gedaan die niet gehonoreerd kunnen worden eenvoudigweg omdat ze niet voldoen aan de richtlijnen. Het staat de schooldirectie niet vrij af te wijken van de Leerplichtwet, behalve in uitzonderlijke gevallen. 
 
Kan mijn kind vrij krijgen buiten de schoolvakanties?
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
 
1. Vakantieverlof (art.13a/art. 11 onder f) Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevoren bij de directeur/rector van de school te worden ingediend. De directeur/rector beslist over het verzoek.
 
Verlof wordt slechts verleend indien:
•             wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de
               schoolvakanties op vakantie te gaan en
•             een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde
               schoolvakanties mogelijk is.
Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:
•             éénmaal per schooljaar worden verleend en
•             niet langer duren dan tien schooldagen. De wetgever heeft als standpunt dat een gezin in ieder schooljaar
               recht heeft op een gezamenlijke vakantie van twee weken en
•             niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar en
•             als het de enige vakantie van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen gezamenlijk in dat schooljaar
              betreft.
 
2. Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder (art.14/art. 11 onder g.) Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur/rector van de school te worden voorgelegd. Deze beslist over het verzoek.
Voor  'andere' gewichtige omstandigheden gelden de volgende richtlijnen:
•             Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
•             Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn;
•             Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad;
in Nederland maximaal 1-2 schooldagen (binnen de regio 1 dag, buiten de regio 2 dagen) in het buitenland maximaal 5 schooldagen;
•             Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn;
•             Bij overlijden van bloed- of aanverwant;
•             in de 1e graad maximaal 5 schooldagen
•             in de 2e graad maximaal 2 schooldagen
•             in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag
•             in het buitenland: 1e tot en met 4e graad maximaal 5 schooldagen;
•             Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 1/2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders; maximaal 1 schooldag;
•             Voor andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaar gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof; geen maximale termijn vastgesteld.
 
3. Andere gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar (art.14/art.11 onder g.) Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur/rector van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist over het verzoek (op grond van art. 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969).
Verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien:
De ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van (één van) de gezinsleden. Bepalend toetsingscriterium voor 'gewichtige omstandigheden' is met name of de omstandigheden buiten de wil om van de leerplichtige of zijn/haar ouders zijn gelegen.
Waarschuwing:
De directeur/rector van de school is verplicht de leerplichtambtenaar vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden.
Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces- verbaal worden opgemaakt.
 
VRIJ VOOR EEN RELIGIEUZE FEESTDAG 
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school.
De exacte data van Islamitische feestdagen zijn pas kort voor de viering bekend (en kunnen dus afwijken). Het is raadzaam daar in uw planning rekening mee te houden.
Voor de feestdagen geldt dat leerlingen maximaal twee schooldagen mogen thuisblijven ten behoeve van de viering. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik willen maken, moeten zij dit tenminste twee dagen van tevoren aan de directie van de school melden

Een verzoek om extra verlof meer dan 10 schooldagen per schooljaar wordt via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar ingediend. 
De directie van de school is verplicht om de leerplichtambtenaar melding te doen over ongeoorloofd schoolverzuim. Als u twijfelt over de geldigheid van uw verzoek vraagt u dit dan eerst, zoals bekend tenminste 8 weken tevoren, aan en wacht op antwoord alvorens een reis te boeken. Dit voorkomt teleurstellingen en frustratie waar zowel de betrokkene als de schoolleiding last van hebben.

Het behoeft geen betoog dat u uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor zowel de aanwezigheid van uw kind als het opgeven van een correcte reden. De leerplicht is er om kinderen te beschermen en als school steunen wij deze noodzaak.

Als u op Verlof aanvraagformulier tot 10 dagen.pdf klikt, kunt u het formulier en de daarbij behorende regels downloaden. U kunt het ingevulde formulier met zonodig een werkgeversverklaring bij de schooldirecteur inleveren.