Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Goede feedback helpt om ons onderwijs verder te verbeteren. Wij nemen uw feedback dan ook serieus.

Wij proberen altijd zo zorgvuldig mogelijk te werken. Echter waar mensen werken, gaan soms dingen mis. U bent altijd welkom om situaties met ons te bespreken. Bent u ontevreden over een aspect in de school? Wij vertrouwen erop dat u dit met de betrokkenen bespreekt. Dit zal veelal gaan om de leerkracht van uw kind. Wanneer u het daarna nog noodzakelijk vindt, kunt u een afspraak maken voor een gesprek met de directie. U mailt hiervoor naar: directie.hetpalet@ogamstelland.nl

U kunt ook contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen in school. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, om belangenconflicten te voorkomen, en zal vertrouwelijk met alle gegeven informatie omgaan; er is een beroepsgeheim. De vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het indienen van uw melding of klacht. Op Het Palet zijn dit Marlène de Jong en Lilian Roos. U kunt ze aanspreken op school of mailen via: vertrouwenspersoon.hetpalet@ogamstelland.nl

Het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland heeft ook een vertrouwenspersoon benoemd om de belangen van de melder te behartigen. Deze externe vertrouwenspersoon is Pepita David. U kunt contact opnemen via een mail naar: p.david@dtconnect.nl. Meer informatie vindt u op link.

De volledige klachtenregeling met alle procedures en wettelijke bepalingen staat op: Klachtenregeling Onderwijsgroep Amstelland


Meldcode

Sinds 1 juli 2013 is de wet 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' van kracht. De meldcode beschrijft het plan van handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het stappenplan geeft ondersteuning aan de school en maakt duidelijk wat er van de school wordt verwacht. Het doel is te helpen bij het herkennen van signalen die kunnen duiden op geweld/mishandeling. Door het consequent toepassen van de meldcode, is de verwachting dat leerlingen minder worden geconfronteerd met geweld en mishandeling.  

De vijf stappen van de meldcode zijn: 

  1. In kaart brengen van signalen  

  2. Collegiale consultatie en raadplegen van Veilig Thuis of een letseldeskundige 

  3. Gesprek voeren met ouders 

  4. Wegen van aard en ernst; Bij twijfel altijd opnieuw Veilig Thuis raadplegen 

  5. Beslissen: hulp organiseren en effecten volgen of melden en bespreken 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld