De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs.
 

In het laatste jaar staan ouders en kinderen voor de keuze van het vervolgonderwijs. Om een goede afweging te kunnen maken organiseren wij een aantal activiteiten en wordt het volgende traject doorlopen:

• Entreetoets
Naar aanleiding van de entreetoets die eind groep 7 plaatsvindt krijgen de ouders van de leerlingen begin juni een voorlopig schooladvies. Het voorlopig advies is gebaseerd op de cito tussentoetsen en de methode gebonden toetsen (de resultaten van het leerlingvolgsysteem), de motivatie en werkhouding van het kind. De entreetoets is slechts een tweede gegeven.

• Eindtoets
In groep 8 geven wij voor 1 maart ouder en kind een definitief advies voor het type voortgezet onderwijs dat voor het kind geschikt is. Het advies is gebaseerd op het beeld dat de leerkrachten van het kind hebben, de leerlingenrapporten van de afgelopen jaren, de resultaten van het leerlingvolgsysteem en de gesprekken met de interne begeleider. Op grond van het advies wordt door de ouders en het kind een keuze gemaakt ten aanzien van het vervolgonderwijs. De ouders kunnen met dit advies hun kind bij een school opgeven. De verplichte eindtoets is slechts een tweede gegeven. Valt deze hoger uit dan het schooladvies dan kan de school het advies heroverwegen. Wij houden zowel voor als ver na de plaatsing van de leerlingen op een voortgezet onderwijsschool contact met de desbetreffende school.